• Op werkdagen voor 17:00 besteld, dezelfde dag verzonden
 • Gratis verzending boven €100,-
 • Gratis verzending in Bunschoten-Spakenburg


  Algemene voorwaarden webshop

  Inhoudsopgave:

  Artikel 1 – Definities
  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  Artikel 3 – Toepasselijkheid
  Artikel 4 – Het aanbod
  Artikel 5 – De overeenkomst
  Artikel 6 – Herroepingsrecht
  Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
  Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
  Artikel 9 – De prijs
  Artikel 10 – Conformiteit en garantie
  Artikel 11 – Levering en uitvoering
  Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Artikel 13 – Betaling
  Artikel 14 – Klachtenregeling
  Artikel 15 – Geschillen
  Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Artikel 1 – Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst
  op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan
  de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem
  persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
  opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
  afstand;
  7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan
  invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
  8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem
  voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
  gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
  zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
  11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

  Lofthus Interiør
  Volharding 31, 3751 HG Bunschoten-Spakenburg
  Telefoonnummer: 06 1334 1734 (van maandag – zaterdag bereikbaar, ook via whats-app)
  E-mailadres: [email protected]

  Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
  gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

  Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
  – de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
  – de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
  – een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze
  beroepsregels toegankelijk zijn.

  Artikel 3 – Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
  overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
  beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van
  de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
  consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier
  kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische
  weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
  kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
  toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
  tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig
  is.
  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn
  of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de
  betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het
  oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
  6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van
  deze algemene voorwaarden.
  7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd
  te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

  Artikel 4 – Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in
  het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De
  beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te
  maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
  aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
  ondernemer niet.
  4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot
  schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet
  garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
  6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn,
  die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  o de prijs inclusief belastingen;
  o de eventuele kosten van verzending;
  o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor
  communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
  communicatiemiddel;
  o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te
  raadplegen is;
  o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de
  overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes
  langs elektronische weg kan raadplegen;
  o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie; en
  o beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

  Artikel 5 – De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door
  de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
  elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet
  door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
  maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
  Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht
  nemen.
  4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
  verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede
  gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige
  wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
  duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de
  consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of
  van onbepaalde duur is.
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
  7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de
  betreffende producten.

  Artikel 6 – Herroepingsrecht

  Bij levering van producten:
  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
  ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de
  consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product
  slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product
  wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
  toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
  retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na
  ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen
  middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
  herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat
  de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
  maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een
  feit. Bij levering van diensten:
  5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
  ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het
  aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor
  zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
  binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen
  is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

  Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en
  2. de uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod,
  althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  4. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of
  tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is
  verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.

  Artikel 9 – De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten
  niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
  schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
  aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
  worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het
  gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
  ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging
  ingaat.
  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen
  aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de
  foutieve prijs te leveren.

  Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
  vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
  overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en
  vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
  3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer
  schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en
  in nieuwstaat verkerend.
  4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te
  nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing
  door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  5. De garantie geldt niet indien:
  o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren
  en/of bewerken;
  o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden
  behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal
  stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  Artikel 11 – Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
  uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde
  bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met
  een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel
  slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
  bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten
  te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
  4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen.
  Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
  5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
  heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een
  vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze
  worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet
  worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging
  aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

  Opzegging
  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
  van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van
  daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
  van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde
  duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste
  één maand.
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
  Verlenging
  4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
  (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een
  bepaalde duur.
  5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een
  bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de
  verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of
  diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag
  opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in
  geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en
  weekbladen en tijdschriften.
  7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen
  en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch
  na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
  Duur
  8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen
  tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen
  opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

  Artikel 13 – Betaling

  1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan
  binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een
  overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de
  overeenkomst heeft ontvangen.
  2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
  ondernemer te melden.
  3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de
  vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  Artikel 14 – Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
  overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven
  worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
  ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
  binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument
  een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
  geschillenregeling.
  5. De consument wordt binnen 14 dagen terugbetaald dit betreft de volledige terugbetaling van het aankoopbedrag van
  het artikel inclusief verzendkosten die eventueel gemaakt zijn bij het plaatsen van deze eerste order (bij
  bedragen onder de €50,-). Dit gaat in vanaf het moment dat het artikel in ontvangst is genomen door de
  ondernemer. De kosten voor het retourneren zijn voor de consument. De kosten hiervan zijn afhankelijk van het
  formaat van het pakket, welke zijn op te vragen bij jouw postkantoor.
  6. Hiep Hiep Huis streeft altijd naar de beste kwaliteit. De producten die je bestelt moeten onbeschadigd bij je
  geleverd worden. Is het product onverhoopt toch in beschadigde staat bij je geleverd? Neem dan contact op met
  onze klantenservice, dit kan door te mailen naar [email protected] met je ordernummer en foto’s van het
  beschadigde product.
  Mocht je vragen hebben over de kwaliteit van producten dan kun je daarover mailen naar [email protected].

  Artikel 15 – Geschillen

  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

  Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »